TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birlik’in Amacı
Madde 1:
(1) Birlik’in amacı, Türkiyeli polisiye yazarlarının tek çatı altında toplanmasını sağlamak,
aralarında iletişim kurulmasına ve suç edebiyatı alanında paylaşımlarda bulunulmasına zemin
oluşturmak, ülkede ve dünyada tanınmaları için çalışmak, polisiye kültürünün geliştirilmesi ve
devam etmesi üzerine etkinlikler yürütmek, yasal haklarını korumalarına katkıda bulunmak ve
polisiye edebiyatının geniş okur kitlelerine ulaşmasını sağlayacak faaliyetler icra etmektir.
(2) Birlik, hiçbir resmî veya gayri resmî otoritenin kontrolü, denetimi ve etkisi altında olmayan
kültürel bir paylaşım platformudur ve kendi faaliyet alanında ırk, din, mezhep, dil, cinsiyet
ayrımcılığı yapılması, tek bir politik, siyasi veya ideolojik fikir etrafında toplanılması gibi söylem
ve eylemleri bünyesi dışında tutan bir meslek oluşumudur. Amaçları, faaliyet alanları ve
hedefleri açık, net ve kesin biçimde belirlenmiş ve Birlik üyeleri arasındaki politik görüş
bildirimleri ve siyasî söylemler kısıtlanmıştır.
(3) Birlik, işbu Kurucu Tüzük ile amaçlarına uygun bir meslekî teşekkül oluşturmak veya
dernekleşmek konusunda ileride atılacak adımlar için uygun zemini hazırlayacaktır.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 2
(1) Birlik’in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda davranmayı kabul etmek, fiil
ehliyetine sahip olmak ve detayları Dernekler Kanunu ile belirlenmiş olan genel şartları
sağlamak kaydıyla aşağıda belirtilen yeterliliklerden herhangi birine sahip her gerçek kişi Birlik
üyesi olabilir:
a) En az bir polisiye roman veya öykü yahut bilimsel bir eser yazmış ve bu romanı veya
öyküsü ya da eseri Türkiye’de yasal olarak izinleri bulunan yayınevleri tarafından (özel
anlaşmalı sözleşmelere konu olmayacak şekilde) yayımlanmış olmak,
b) Polisiye romanı veya öyküsü olmamakla birlikte Birlik Yönetim Kurulu tarafından alınacak
kararla muteber kabul edilen edebiyat dergilerinde ve dijital platformlarda polisiye türde
çalışmaları yayımlanmış olmak,

c) Polisiye türde senaryo yazanlardan, bu senaryosu televizyon, sinema veya Yönetim
Kurulu tarafından muteber kabul edilen dijital mecralarda film, dizi veya belgesel
yapılanlar,
d) Polisiye türde tiyatro oyunu kaleme alanlardan bu oyunları Birlik Yönetim Kurulu
tarafından muteber kabul edilen yerlerde sahnelenenler.
(2) Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da
gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
(3) Çifte vatandaşlar veya Türk vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet edenler de Birlik
üyesi olabilir.
(4) Birlik’e yapılan üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul
veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul
edilen üye, bu amaçla tutulacak kütüğe kaydedilir. Otuz günlük süre zarfında yazılı olarak üyelik
başvurusu değerlendirilmemiş başvurucuların talepleri reddedilmiş sayılır.
Üyelikten Çıkma
Madde 3
(1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Birlik üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Söz
konusu bildirim, Birlik mail adresine veya Birlik yönetim kurulu başkanına yapılmalıdır.
(2) Üyenin bildirimi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 4
(1) Birlik üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:
a) Birlik tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Birlik’in amaç ve ilkelerinin aleyhinde faaliyetlerde bulunmak,
c) Birlik tarafından yapılan toplantılara veya organizasyonlara üç seferden fazla özürsüz
veya izinsiz olarak katılmamak,
d) Birlik organlarınca verilen kararlara uymamak,
e) Üyelik başvurusu sırasında beyan edilmiş bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespit
edilmesi,
f) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
(2) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile ilgili üye
üyelikten çıkarılır.
(3) Birlik’ten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt kütüğünden silinir.

Birlik’in Organları
Madde 5
(1) Birlik’in asli organları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’dur.
(2) Birlik faaliyetlerinin icra edilmesi Yönetim Kurulunun denetimi altında ve her birinin başında
en az 1 Yönetim Kurulu üyesi bulunan çalışma gruplarının yetki ve sorumluluğunda yapılır. Bu
grupların çalışma ilkeleri ve denetimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
(2) Çalışma Grupları:
a) Organizasyon Çalışma Grubu
b) İletişim ve Medya Çalışma Grubu
c) Kitap İnceleme Çalışma Grubu
d) Editoryal Çalışma Grubu
e) Dış İlişkiler Çalışma Grubudur.
(3) Gerekli görülmesi halinde Birlik Yönetim Kurulu kararı ile bu çalışma gruplarının görev ve
sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak yardımcı organlar kurulmasına karar verilebilir veya söz
konusu çalışma grupları lağvedilerek farklı çalışma gruplarının kurulması kararlaştırılabilir.
(4) Birlik çalışma gruplarındaki görevler gönüllülük esasına göre icra edildiği gibi, grup üyeliğine
ve faaliyetlere katılım da gönüllülük temelinde yapılır.
Birlik Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 6
(1) Genel Kurul, Birlik’in en yetkili karar organı olup kayıtlı üyelerin tümünden oluşur.
(2) Genel Kurul;
a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Birlik üyelerinden üçte ikisinin yazılı
başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
(3) Birlik’in çalışma yılı, yayıncılık sezonuna uygun olarak 1 Ekim ile 30 Eylül tarihleri arasıdır.
(4) Olağan Genel Kurul yılda bir kez, Eylül aynın son Cumartesi günü, Yönetim Kurulunca
belirlenecek yer ve saatte toplanır.
(5) Yönetim Kurulu, Birlik tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının
saati, yeri ve gündemi hakkında Birlik’in internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak

bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj
gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
(6) Toplantı gününün çoğunluk sağlanamaması gibi bir sebeple geri bırakıldığı durumlarda, geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak
üyelere duyuru yapılır. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden
çağrılır.
(7) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Erteleme nedeniyle yapılacak ikinci
toplantıda çoğunluk ve benzeri erteleme sebepleri aranmaz.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 7
(1) Aksine bir karar alınmamışsa Genel Kurula Birlik Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder.
(2) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel
Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
(3) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş
kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy
vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
(4) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği
kararlarıysa toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
(5) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ve Birlik üyelerinin
tamamının işbu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı/alacağı kararlar
geçersizdir.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 8
(1) Yönetim Kurulu, bir başkan ve beş üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.
(2) Yönetim Kurulu Başkanı Birlik’in tüm icrai faaliyetlerinin esas yürütücüsü olmakla birlikte bu
yetkisini, çalışma gruplarının başındaki sorumlu üyeyle birlikte kullanır.
(3) Birlik Yönetim Kurulu başkanı çalışma gruplarını koordine etme yetkisini haiz olmakla birlikte
çalışma gruplarının kendi yetki ve sorumluluk alanındaki işlerine müdahale edemez.

(4) Yönetim Kurulu, Genel Kurul esnasında çalışma gruplarının üyelerinin belirlenmemiş olduğu
durumlarda, Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında çalışma gruplarından sorumlu Yönetim
Kurulu üyelerini ve çalışma grubuna katılacak Birlik üyelerini belirlemeye veya daha önceden
belirlenen çalışma gruplarından sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri ile Birlik üyelerinin yerlerini
değiştirmeye tam yetkilidir.
(5) Yönetim Kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde
üyelerden biri, Genel Kurul toplantısının yapılacağı güne kadar Yönetim Kurulunun kalan
üyelerinin alacağı kararla Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenebilir.
(6) Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a) Birlik’i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Birlik’in çalışmaları ile ilgili iç genelgeleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
c) Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
d) Birlik’e üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
e) Onursal üyelerin bu statülerinin sonlandırılması hususunda Genel Kurula tavsiyede
bulunmak,
f) Birlik’in amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
Çalışma Gruplarının Teşkili ve Görevleri
Madde 9
(1) Genel Kurul tarafından belirlenecek çalışma gruplarının görev alanları şunlardır:
a) Organizasyon Çalışma Grubu: Birlik’in çalışmalarıyla ilgili her tür toplantı ve seminerin
düzenlenmesi, Genel Kurul toplantısının organizasyonu, ulusal veya uluslararası
organizasyonlarda kitap pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi, bu organizasyonlar ve
faaliyetler ile ilgili olarak Birlik üyelerinin bilgilendirilmelerinin sağlanması, üyelik ve
sponsorluk işlerinin İletişim ve Medya Grubu ile birlikte takip edilmesi ve faaliyetlerin
kurallarının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevlerin
yürütülmesinden sorumludur.
b) İletişim Ve Medya Çalışma Grubu: Birlik internet sitesinin tasarımı ve güncellenmesi,
Birlik sosyal medya kanallarının aktif tutulması, reklam-tanıtım ve haber içeriklerinin,
Editoryal Çalışma Grubuyla koordineli olarak hazırlanması ve işletilmesi ve Yönetim
Kurulu tarafından verilecek görevlerin yürütülmesinden sorumludur.
c) Kitap İnceleme Çalışma Grubu: Birlik üyelerinin dönem içinde basılan-yayımlanan
kitaplarının izlenmesi, okunup incelenmesi ve objektif kriterlere dayanan değerlendirme
raporlarının (eleştiri/kritik) yayınlanması, Birlik tarafından verilmesi kararlaştırılacak
edebiyat ödüllerinin ön-jüri hizmetinin yerine getirilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından
verilecek görevlerin yürütülmesinden sorumludur.
d) Editoryal Çalışma Grubu: Toplu öykü antolojilerinin (seçki-derleme) okunup
değerlendirilmesi, düzeltilmesi ve yayına hazırlanması, yayınevleriyle temasa geçilip
piyasaya çıkmasının sağlanması, diğer çalışma gruplarının içerik ihtiyaçlarının (tanıtım

metni, seminer notu, makale, röportaj, reklam yazısı, tasarım vb) karşılanması, basın
açıklamalarının hazırlanması, Birlik tarafından yapılması kararlaştırılan iş ve işlemlerle
ilgili duyuru metinlerinin hazırlanması ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevlerin
yürütülmesinden sorumludur.
e) Dış İlişkiler Çalışma Grubu: Yurtdışındaki polisiye yazarları, birlikleri ve ilgili yayıncılık
gruplarıyla ilişki tesis edilmesi, sürdürülmesi, yurtdışında yaşayan Birlik üyeleri ile
koordinasyon sağlanması, yurtdışındaki organizasyonlardan Birlik’in haberdar edilmesi
ve Birlik’in de bu organizasyonlarda yer almasına dönük faaliyetler icra edilmesi ve
Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevlerin yürütülmesinden sorumludur.
(2) Çalışma grupları Yönetim Kurulu’nun koordinasyonu ve denetimi altındadır. Çalışma ilkelerini
içeren içtüzükleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve Birlik yayın organlarında ilan edilir.
(3) Çalışma gruplarının yıllık çalışma takvimleri Yönetim Kurulu kararıyla yapılır ve gerek
duyulduğunda yine aynı şekilde değiştirilebilir.
Birlik’in Gelir Kaynakları
Madde 10
(1) Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurulu tarafından onaylanan
faaliyetlerle ilgili olarak oluşabilecek masraflar için gelire ihtiyaç olunması durumunda aşağıdaki
kaynaklarından yararlanılabilir.
a) Yapılacak faaliyetle ilgili olarak Genel Kurul üyeleri arasında gönüllülük esasına göre
aidat/bağış toplanabilir. Ancak Birlik tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olmadığından aidat
veya bağış adı altında toplanması kararlaştırılan ödemelerde Birlik üyelerine zorlama
yapılamaz. Bu ödemenin yapılmaması Birlik üyeliğinin sona erdirilme sebebi olarak kabul
edilmez.
b) Birlik dışından gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptıkları bağış ve yardımlar
Yönetim Kurulu tarafından kayıt altına alınmak suretiyle irat kaydedilebilir. Söz konusu
yardım ve bağışlar, Birlik’in haberleşme kanallarında da duyurularak gelir kaynakları
konusunda ve gelirin miktarıyla ilgili olarak şeffaflık sağlanması Yönetim Kurulu’nun
görev alanındadır.
c) Birlik tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor
yarışması, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirlerle edebi
okuma/inceleme yapılması suretiyle kaynak sağlanabilir. Bu kaynakların da yine Yönetim
Kurulu tarafından üyelerine duyurulması ve şeffaflığın sağlanması zorunludur.
d) Birlik’in, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği ticari faaliyetlerden kazanç elde edilebilir.
(2) Toplanan gelirin Birlik’in amaçları doğrultusunda kullanılmasından Yönetim Kurulu
sorumludur. Toplanan gelir, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında seçecekleri bir kişi
tarafından bankaya yatırılarak, harcamalar kontrollü olarak yapılacak ve her harcama

belgelendirilecektir. Toplanan gelirin muhafazasından sorumlu Birlik üyesinin bu hususta Birlik
aleyhine olarak faaliyette bulunması, bu geliri amacı dışında kullanması gibi nedenlerle kaynakta
azalma olması durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin görevi ve üyelik yetkisi son
bulacağı gibi, muhafazası altındaki parayı yasal faiziyle Birlik’e iade etmek yükümlülüğü
doğacaktır.
Geçici Hükümler
Madde 1
(1) Birlik’in kuruluş aşamasında bu maddenin 1 inci fıkrasında yazılı şartları sağlamadığı halde
kurucular arasında yer alan üyeler ile aynı durumda olup üyelik başvurusunda bulunanlar, söz
konusu şartları sağlayana dek “şartlı üye” olarak kabul olunur. Şartlı üyeler, üye olma koşullarını
sağlamaları halinde, sağladıkları andan itibaren üye konumuna gelir ve konumun getirdiği tüm
haklardan yararlanırlar.
(2) Madde 2, Fıkra 1’de belirtilen üyelik şartlarında bir veya birkaçını yerine getiremeyenler
Birlik’e “şartlı üye” olmak kaydıyla üyelik için başvurabilirler.
(3) Şartlı üyeler Birlik’in çalışma gruplarında faaliyetlerde bulunabilme hakkına sahip olmakla
birlikte Genel Kurulda oy hakkına sahip değildirler.
Son Hükümler
Madde 11
(1) İşbu tüzük 11 madde ve 1 geçici maddeden ibarettir.
(2) Tüzük hükümlerinin tam ve doğru olarak uygulamasından Yönetim Kurulu sorumludur.